Checkout page

Checkout page jest to strona internetowa z formularzem umożliwiającym wprowadzenie danych karty płatniczej w celu zapłaty za towar lub usługę w kanale e-commerce. Formularz może być częścią sklepu internetowego lub bywa umieszczony w nowym oknie przeglądarki. Głównym zadaniem formularza jest przetwarzanie autoryzacji, w tym komunikacja ze stronami zaangażowanymi w cały proces autoryzacyjny.

Najczęściej dostawcą usługi jest zewnętrzna firma, którą określa się jako bramę płatności (ang. payment gateway). Klientami tej usługi mogą być pośrednicy handlowi, którzy wchodzą we współpracę z bramami płatności, jednocześnie oferując tę usługę swoim merchantom. Ponadto klientem bramy płatności może być merchant z pominięciem pośredników handlowych. W tym ostatnim przypadku checkout page może być produktem oferowanym przez agenta rozliczeniowego lub jest to zewnętrzna firma na rynku płatności bezgotówkowych. Merchant posiadający konto kupieckie wydane przez agenta rozliczeniowego, w celu rozpoczęcia akceptacji płatności bezgotówkowych musi nawiązać współpracę z firmą oferującą usługę checkout page czyli z bramą płatności. Bez tego elementu akceptacja oraz przetwarzanie płatności nie będzie możliwe. W kolejnym kroku niezbędne jest przeprowadzenie integracji płatności wykorzystując dokumentację otrzymaną od swojego dostawcy checkout page. Najczęściej proces sprowadza się do instalacji oferowanego rozszerzenia do systemu sprzedażowego, z którego korzysta merchant lub poprzez instalację API na stronie sklepu internetowego.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!