Określenie stosowane do oznaczenia systemów płatności, które pełnią szczególną rolę w gospodarce danego państwa lub regionu. Skrót SIPS oznacza z ang. systemically important payment system, tj. systemowo ważny system płatności.

SIPS nie jest oddzielnym systemem płatności, lecz kategorią określającą dany system, bądź systemy płatności jako istotne z punktu funkcjonowania gospodarki. Zazwyczaj w tej sposób określa się te systemy, które są stosowane najczęściej ze względu na liczbę transakcji lub wartość obrotów. Zakłócenie działania systemu płatności oznaczonego jako SIPS może mieć poważne implikacje dla rynku finansowego.

Podstawą określającą zasady działania systemu płatniczego, aby możliwe było jego uznanie jako systemowo ważnego, jest opublikowany w styczniu 2001 r. dokument pod tytułem Podstawowe zasady dotyczące systemów płatności o znaczeniu systemowym (ang. Core Principles for Systemically Important Payment Systems) przez Komisję ds. systemu płatności i rozliczeń (ang. Committee on Payment and Settlement System), w której składzie znalazły się przedstawicielstwa banków centralnych z krajów grupy G10 oraz innych. Obecnie komisja działa pod nazwą Komitet ds. Płatności i Infrastruktury Rynkowej (ang. Committee on Payments and Market Infrastructures). Zasady określone w dokumencie stały się odniesieniem dla wielu podmiotów z rynku finansowego, mając wpływ na rozwój płatności bezgotówkowych. Przykładem jest Europejski Bank Centralny, który wprowadził klasyfikację systemowo ważnych systemów płatności prowadzonych w euro opierając się na wymienionym dokumencie.

W przypadku Polski, według klasyfikacji stosowanej przez Narodowy Bank Polski, przykładami systemowo ważnych systemów płatności jest Elixir do rozliczania międzybankowych płatności detalicznych w złotych, a także systemy SORBNET2 oraz z TARGET2-NBP, które są stosowane dla płatności wysokokwotowych odpowiednio w złotych i euro.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!