Chargeback

Obciążenie zwrotne transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej kartą płatniczą. Z założenia jest to instytucja zabezpieczająca interesy posiadacza karty płatniczej i odnosi się zarówno do transakcji przyjętej z fizycznym użyciem karty jak i w sposób zdalny. W przypadku nieprawidłowości powstałych w trakcie akceptacji transakcji, procesowania lub realizacji zakupu towaru bądź usługi, zastosowanie mają regulacje organizacji płatniczej w ramach której przyjęta została kwestionowana transakcja. Oznacza to, że wszelkie kwestie proceduralne, w tym etapy aplikowania o chargeback, a następie egzekwowania swoich praw przez posiadacza karty, pozostają w gestii organizacji płatniczej.

Akceptant zawierając umowę z agentem rozliczeniowym na akceptację oraz rozliczanie transakcji bezgotówkowych wyraża zgodę na rozwiązywanie powstałych sporów w wykorzystaniem schematu opracowanego przez organizację płatniczą. Inaczej ujmując, chargeback to forma jurysdykcji ewentualnych sporów, które mogą się pojawić pomiędzy posiadaczem karty a merchantem. Szczegółowe zapisy określające niezbędne kroki do podjęcia, w tym ramy czasowe, znajdują się w regulacjach danej organizacji płatniczej. Schemat przeprowadzenia procedury chargeback jest różny w zależności od organizacji, w tym od modelu działania danej organizacji (otwarty lub zamknięty).

W przypadku uznania wniosku posiadacza karty o chargeback, bank dokonuje zwrotu środków pieniężnych na rachunek lub kartę kredytową posiadacza. Jednocześnie bank obciąża agenta rozliczeniowego należnymi kosztami procesowania chargebacku wraz z pełną kwotą kwestionowanej transakcji wypłaconej z powrotem do posiadacza karty. Ostatecznie agent rozliczeniowy przenosi należność na merchanta. W przypadku braku możliwości pobrania należności (np. niewypłacalność) stratę finansową ponosi agent rozliczeniowy. Organizacje płatnicze przewidziały również formę odwołania się od podjętej decyzji, a w ostateczności powołanie arbitra w ostatnim etapie (Visa oraz Mastercard). W praktyce wszelkie koszty procesowania sporu są przeniesione na merchanta.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!