Posiadacz rachunku bankowego

Podmiot będący stroną umowy rachunku bankowego, zawartą z bankiem na otwarcie i prowadzenie przez ten bank rachunku (konta) służącego do przechowywania oraz dysponowania depozytem bankowym zgromadzonym przez posiadacza. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, posiadaczem rachunku bankowego może być jeden podmiot lub kilka podmiotów wymienionych w umowie z bankiem, uwzględniając ograniczenia dotyczące wspólnego prowadzenia rachunku bankowego wskazane w ustawie (zob. art. 49 pkt 4 oraz art. 51a-51c ustawy).

Posiadaczami rachunku bankowego mogą być w szczególności osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zarówno prowadzące, jak i nie nieprowadzące działalności gospodarczej we własnym imieniu), osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (posiadajcie zdolność prawną) oraz inne podmioty, wymienione w ustawie. Katalog podmiotów, które mogą być stroną umowy o rachunek bankowy, różni się w zależności od rodzaju rachunku bankowego. Dla przykładu, ustawa wymienia szkolne kasy oszczędnościowe jako podmiot, który może być stroną umowy rachunku bankowego wyłącznie o charakterze oszczędnościowym.

Ponadto, co do zasady, posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować zgromadzonym depozytem na rachunku, o ile umowa z bankiem nie ogranicza tej swobody. Z kolej bank, na zlecenie posiadacza rachunku, przyjmuje dyspozycje przelewu do realizacji oraz kredytuje rachunek bankowy w ramach rozliczeń międzybankowych. Posiadacz rachunku bankowego może być również zobowiązany do uiszczania należnych opłat do banku z tytułu prowadzenia rachunku bankowego lub innych zdarzeń na rachunku, których wysokość szczegółowo określa zawarta umowa.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!