Umowa rachunku bankowego

Dokument sporządzony na piśmie pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunku bankowego, którego zapisy stanowią o otwarciu i prowadzeniu rachunku bankowego przez bank w imieniu posiadacza. Rachunek bankowy, będący przedmiotem umowy, służy do przechowywania depozytów pieniężnych złożonych przez posiadacza w formie bezgotówkowej oraz, w zależności od warunków zawartej umowy, do rozliczania przepływu środków pieniężnych.

Umowa określa warunki otwarcia oraz prowadzenia rachunku bankowego w wybranym banku. Jest to umowa cywilnoprawna, której kształt nadają przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa bankowego (w szczególności Rozdział. 3 Rachunki bankowe w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe).

Czas trwania umowy rachunku bankowego może być oznaczony lub nieoznaczony. W treści dokumentu obowiązkowo powinny znaleźć się podstawowe zapisy, takie jak określenie stron umowy (ich nazwanie), podanie rodzaju rachunku bankowego (np. oszczędnościowy lub rozliczeniowy), wskazanie na walutę rozliczeniową rachunku, określenie czasu trwania umowy oraz warunków jej rozwiązania (lub wprowadzenia zmian do umowy). Ponadto, w przypadku uzgodnienia między stronami oprocentowania zgromadzonego przez posiadacza kapitału, umowa powinna zawierać zapisy odnoszące się do kwestii takich jak, wysokość tego oprocentowania, przesłanki do jego zmiany przez bank oraz wskazanie terminów dotyczących oprocentowania. Przede wszystkim bank określa w treści umowy wysokość prowizji i opłat związanych z aktywnością na rachunku bankowym przez jego posiadacza (zazwyczaj jako załącznik do umowy w formie cennika). Ważnym elementem umowy jest również określenie przez bank w umowie form rozliczeń pieniężnych dostępnych dla posiadacza wraz z terminami ich realizacji. Bank także powinien podać w umowie zakres swojej odpowiedzialności za terminową i prawidłową realizację danego zlecenia, ale także określić swoją odpowiedzialność finansową w przypadku wydłużenia terminu realizacji zlecenia. Pozostałe zapisy, które powinna zawierać umowa rachunku bankowego, zostały zawarte we wspomnianym Rozdziale 3. Ustawy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!