System płatności w złotych, którego operatorem jest Narodowy Bank Polski. SORBNET2 jest następcą systemu SORBNET i funkcjonuje od 10 czerwca 2013 r. NBP klasyfikuje ten system jako systemowo ważny system płatności wysokokwotowych (SIPS). Oznacza to, że zakłócenie działania SORBNET2 mogłoby istotnie wpłynąć na gospodarkę kraju. System działa w oparciu o rozwiązania standardu SWIFT. Dokumentem regulującym szczegółowo zasady działania systemu jest Zarządzenie nr 30/2017 Prezesa NBP z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych.

SORBNET2 jest nie tylko systemem płatniczym umożliwiającym rozliczenie międzybankowe, przez wymianę komunikatów płatniczych między uczestnikami, ale także systemem rozrachunkowym. W ramach systemu NBP prowadzi rachunki bieżące uczestników oraz dokonuje ich rozrachunku w formie elektronicznego transferu środków. Zlecenia płatnicze w ramach SORBNET2 są przetwarzane w czasie rzeczywistym w trakcie działania systemu oraz w oparciu o rozrachunek brutto. Ten sposób rozrachunku określa się jako RTGS (ang. real time gross settlement). Poza natychmiastową realizacją, system gwarantuje procesowanie zleceń płatniczych pojedynczo, bez wzajemnego kompensowania rachunków bieżących uczestników. Ponadto zlecenie z wykorzystaniem systemu SORBNET2 od chwili jego wykonania jest ostateczne i nieodwołalne, tj. od chwili obciążenia rachunku bieżącego uczestnika będącego odbiorcą tego zlecenia.

Uczestnikami systemu SORBNET2, poza bankami komercyjnymi, mogą być również: NBP (prowadzenie własnych rachunków bieżących), podmioty zarządzające innymi systemami płatności (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jako operator systemu płatności Elixir, korzysta z infrastruktury systemu SORBNET2 do rozrachunku zleceń płatniczych realizowanych w ramach własnego systemu), bank centralny innego państwa, Kasa Krajowa lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podmioty mogą uczestniczyć w systemie w sposób dobrowolny na podstawie umowy zawartej z NBP. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie w formie bezpośredniej.

SORBNET2 jest istotnym systemem płatności w Polsce, ponieważ za jego pośrednictwem odbywają się takie operację jak transfery związane z polityką pieniężną, wspomniane już rozliczenia międzybankowe czy rozrachunek innych systemów płatności działających w ramach SORBNET2. Ponadto swoje zlecenia płatnicze w systemie SORBNET2 mogą składać także klienci indywidualni (osoby fizyczne, przedsiębiorcy). Co do zasady, system ten jest przeznaczony do procesowania zleceń płatniczych na kwotę 1 mln złotych i wyższych, jednak banki komercyjne mogą przyjmować zlecenia płatnicze do realizacji od swoich klientów również na niższe kwoty. Prowizja od takiej transakcji jest uzależnione od cennika danego banku, jednak zazwyczaj koszt realizacji zlecenia za pośrednictwem SORBNET2 wiąże się z wysokimi opłatami, w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku bankowym.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!