Zasada liability shift

Założenie przyjęte wśród uczestników systemu bankowego w zakresie płatności kartą na terminalu płatniczym oraz wypłat z bankomatów, które polega na podejmowaniu działań zmierzających do redukcji transakcji fraudowych wynikających z użycia paska magnetycznego do przeprowadzenia transakcji. Zgodnie z zasadą przesunięcia odpowiedzialności (ang. liability shift) ryzyko finansowe za transakcję oszukańczą ponosi strona, która nie wdrożyła technologii EMV.

Zasada ta była szczególnie komentowana na przestrzeni 2015 roku, gdy na rynku amerykańskim nastąpiła faza przejściowa dla transakcji przeprowadzanych za pomocą EMV. W celu skłonienia merchantów do wdrożenia w swoich sklepach technologi EMV podjęto decyzję, że od 1 października 2015 roku transakcje fraudowe zainicjowane za pomocą paska magnetycznego na terminalu (lub w bankomacie) nieobsługującym technologii EMV będą kosztem po stronie merchanta. Przed tym terminem merchanci, którzy zdecydowali się pozostać przy dotychczasowych urządzeniach i nadal przyjmować transakcje poprzez pasek magnetyczny, nie ponosili żadnych konsekwencji prawnych lub finansowych. Szczegółowe informacje na temat zasady przesunięcia odpowiedzialności zostały zawarte w dokumencie wydanym przez organizację powołaną między innymi do promocji technologii EMV na rynku amerykańskim, U.S. Payments Forum: Understanding the U.S. EMV Liability Shifts (dostęp do wersji z lipca 2017 r.).

W przypadku rynku europejskiego wdrożenie zasady liability shift przebiegało w innych ramach czasowych. Wynikało to z faktu, że technologia EMV weszła do powszechnego użytku znacznie wcześniej, niż miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą organizacją płatniczą, która wdrożyła omawianą zasadę był Mastercard. Z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać założenia przesunięcia odpowiedzialności dla transakcji krajowych oraz intraregionalnych. Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest Mastercard Chargeback Guide w części Chip liability shift i odnosi się zarówno do transakcji przeprowadzonej na terminalu płatniczych, jak i wypłaty środków z bankomatu. W kolejnym roku na podobny krok zdecydowała się się Visa. Zdrożenie zasady liability shift w przypadku tej organizacji dotyczyło wyłącznie transakcji przeprowadzonych na terminalach płatniczych. W 2008 roku przesunięcie odpowiedzialności dotyczyła także wypłat w bankomatach. Ważnym dokumentem ramowym było wdrożenie jednolitych zasad przeprowadzania transakcji kartowych w krajach w strefie EUR oraz krajach, w których EUR nie jest obowiązującą walutą, jednak transakcja odbywa się w tej walucie. W dokumencie wydanym przez European Payment Council zatytułowanym SEPA Cards Frameworks (grudzień 2009, wersja 2.1) w punkcie 3.4 Postanowienia dotyczące prewencji transakcji fraudowych zawarto zapis, że „w szczególności wszystkie organizacje płatnicze wdrożą zasadę przesunięcia odpowiedzialności pomiędzy transakcjami opartymi na pasku magnetycznym, a technologii EMV, a także wdrożą środki mające na celu zachęcenie do migracji na standard EMV” (tłumaczenie własne). Kluczowym wyrażeniem jest założenie, że merchanci powinni być zachęcani do przejścia na nowy standard bezpieczeństwa. Dokument ten nie ma charakteru podstawy prawnej. Merchanci nadal mają możliwość akceptacji transakcji na urządzeniach nieobsługujących standardu EMV, jednak powinni być świadomi przesunięcia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych naruszeń.

Obecnie technologia EMV stała się standardem. Zasada liability shift miała na celu przekonać merchantów do wymiany terminali płatniczych na urządzenia wyposażone w bezpieczny sposób procesowania transakcji, jaki oferuje technologia EMV.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!