Rozrachunek transakcji

Uznanie lub obciążenie rachunku bankowego stron zlecenia płatniczego (płatnika lub beneficjenta) na kwotę wynikającą z zawartej transakcji pomiędzy tymi stronami.

Rozrachunek oznacza faktyczne przeniesienie środków z rachunku bankowego płatnika, na wskazany przez niego rachunek beneficjenta (ang. settlement). Jest to ostatni etap realizacji zlecenia płatniczego, tj. transfer elektroniczny zobowiązań stron na podstawie informacji zawartych w zleceniu płatniczym. Rozrachunek odbywa się w ramach systemu płatniczego, którego operatorem jest bank centralny (Narodowy Bank Polski). W przypadku rozrachunku pieniężnego, takimi systemami są SORBNET2 lub TARGET2-NBP. Rozrachunek odbywa się pomiędzy uczestnikami danego systemu. W kontekście rozrachunku pieniężnego jest to międzybankowy transfer środków, czyli przelew pomiędzy bankami.

Rozrachunek transakcji może być dokonywany w kwocie netto. Polega na kompensowaniu wzajemnych zobowiązań w ustalonych przedziałach czasowych, w tym z uwzględnieniem poszczególnych uznań i obciążeń każdego uczestnika, które miały miejsce w tym przedziale. Kwota finalna jest rozliczeniem netto i trafia na rachunek bankowy uczestnika bezpośredniego systemu płatniczego, prowadzony w banku centralnym. Rozrachunek transakcji może także odbywać się w kwocie brutto w czasie rzeczywistym. Ten sposób rozrachunku pozwala na transfer należności w trybie natychmiastowym, transakcja po transakcji. Oznacza to, że w tym typie rozrachunku nie występuje kompensata uznania i należności, a środki są transferowane wraz ze złożeniem zlecenia płatniczego. W przypadku NBP, zarówno SORBNET2 jak i TARGET2-NBP są systemami płatniczymi realizującymi rozrachunek transakcji w czasie rzeczywistym w kwocie brutto.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!