Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Instytucja powołana w 1994 r., której celem działania jest przede wszystkim realizacja obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz stosowanie mechanizmów przymusowej restrukturyzacji podmiotów objętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązującym aktem prawnym, będącym podstawą działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jest Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni istotną rolę w funkcjonowaniu systemu finansowego w Polsce, bowiem podejmuje działania na rzecz zachowania stabilności tego systemu. W przypadku upadłości banku komercyjnego, banku spółdzielczego, kasy oszczędnościowo-kredytowej lub banku zagranicznego mającego swój oddział w Polsce (z ograniczeniami uwzględnionymi u ustawie), Fundusz gwarantuje wypłatę depozytów zgromadzonych na rachunkach wymienionych podmiotów. Pełną listę tych podmiotów Fundusz publikuje na swojej stronie internetowej. Wysokość gwarancji depozytu w Polsce, jak też w każdym z krajów Unii Europejskiej, wynosi maksymalnie do 100 tys. EUR w przeliczeniu na złotówki według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zawieszenia działalności podmiotu lub wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Ustawa określa kto jest uprawniony do ochrony środków zgromadzonych na rachunkach. W przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego są to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne inne niż osoby prawne posiadające zdolność prawną na postawie odrębnej ustawy, szkolne kasy oszczędnościowe, pracownicze kasy oszczędnościowe oraz rady rodziców. Z kolei, w przypadku kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotami uprawnionymi do gwarantowania wypłacalności depozytów są osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne będące jednostkami organizacyjnymi kościoła lub związku wyznaniowego, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Obok funkcji ochronnej depozytów zgromadzonych na rachunkach, Bankowy Fundusz gwarancyjny posiada także narzędzia zapewniające stabilność systemu finansowego. Fundusz może podejmować działania określone w ustawie, które mają na celu przeciwdziałanie upadłości zagrożonego podmiotu lub kontrolowanie jego przebiegu. Wśród przyznanych uprawnień, istnieje możliwość przejęcia przez Fundusz podmiotu zagrożonego upadłością.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!