System płatności do rozliczeń międzybankowych w złotych stosowany przez banki w Polsce. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Elixir jest w pełni elektroniczną platformą wymiany informacji między uczestnikami tego systemu. Służy do rozliczeń płatności detalicznych i podlega nadzorowi Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Elixir jest klasyfikowany jako systemowo ważny system płatności (SIPS, ang. Systemically Important Payment System). Oznacza to, że incydenty w funkcjonowaniu tego systemu mogą mieć istotny oraz negatywny wpływ na gospodarkę kraju.

System Elixir służy do rozliczeń między bankami i polega na wymianie komunikatów na tematów różnorodnych zleceń płatniczych obsługiwanych przez ten system. Zgodnie z regulaminem Elixir (wersja 2.9a), system ten obsługuje zlecenia płatnicze takie jak polecenie przelewu, polecenie zapłaty, wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, czeki, płatności podatkowe oraz inne wymienione w regulaminie. Z kolei rozrachunek, tj. przepływ środków jest realizowany za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego z wykorzystaniem obsługiwanego przez ten podmiot systemu płatności wysokokwotowych – SORBNET2. Każdy z uczestników systemu Elixir powinien posiadać otwarty rachunek bieżący w SORBNET2. Maksymalna kwota pojedynczego zlecenia płatniczego w ramach tego systemu nie może przekraczać 1 mln zł.

Elixir umożliwia przyjmowanie zleceń płatniczych w dowolnej godzinie w wybranym dniu tygodnia. Realizacja zlecenia jest możliwe w ciągu trzech sesji rozliczeniowych mających miejsce w wyznaczonych godzinach w dni robocze. Wyjątkiem jest dzień 24 grudnia oraz ostatni dzień roku. W tych dniach odbywają się dwie sesje rozliczeniowe. Wyjątkiem od ogólnej zasady trzech sesji jest również realizacji polecenia zapłaty. To zlecenie płatnicze odbywa się w wybrane sesje według schematu przyjętego przez Związek Banków Polskich.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!