Posiadacz karty płatniczej

Osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot będący stroną umowy o kartę płatniczą z wydawcą.

Osoba fizyczna będąca stroną umowy o kartę płatniczą jest zawsze jej posiadaczem. Co do zasady karta płatnicza zawiera informacje o jej użytkowniku podaną z imienia i nazwiska. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która faktycznie dokonuje operacji wydaną kartą płatniczą w zakresie określonym w umowie. Posiadacz karty (strona umowy) może być równocześnie jej użytkownikiem. Taki wariant jest najczęściej spotykanym rozwiązaniem na rynku kart płatniczych, gdzie stroną umowy jest klient indywidualny (osoba fizyczna). Oznacza to, że taka osoba dokonuje operacji kartą płatniczą we własnym imieniu i na własną rzecz.

Ponadto możliwa jest sytuacja, w której użytkownikiem karty jest inna osoba fizyczna niebędąca stroną umowy. Taki użytkownik może posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynność prawnych. Przykładem użytkownika z ograniczoną zdolnością jest dziecko posiadacza karty (zarówno małoletni poniżej 13. roku życia, jak i pomiędzy 13. a 18. rokiem życia). W tym układzie posiadaczem jest rodzic, natomiast użytkownikiem karty jego niepełnoletnie dziecko. W przytoczonym przykładzie dziecko dokonuje operacji kartą płatniczą w imieniu i na rzecz posiadacza karty, tj. rodzica.

Warto dodać że małoletni, który ukończył 13 rok życia i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być stroną umowy o kartę płatniczą, jednak zakres takiej umowy jest limitowany do wybranych kart płatniczych ze względu na sposób rozliczania transakcji. Osoba fizyczna pomiędzy 13. a 18. rokiem życia może być posiadaczem karty debetowej lub przedpłaconej i dokonywać operacji kartą we własnym imieniu i na własną rzecz. Z kolei małoletni przed 13. rokiem życia może być wyłącznie użytkownikiem karty dokonującym operacji kartą w imieniu i na rzecz jej posiadacza.

W przypadku kart komercyjnych posiadaczem karty płatniczej czyli stroną umowy jest osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną. Użytkownikiem takiej karty jest zawsze osoba fizyczna (np. pracownik). Karta komercyjna zawiera podaną informację o nazwie posiadacza wraz z nazwą użytkownika, tj. osoby fizycznej wymienionej z imienia i nazwiska, która faktycznie dokonuje operacji otrzymaną kartą płatniczą w zakresie w jakim określa to umowa z wydawcą karty. Operacja z użyciem karty komercyjnej jest przeprowadzana przez użytkownika w imieniu i na rzecz posiadacza karty (w tym przykładzie pracodawcy).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!