Interchange

Należność uiszczana z tytułu transakcji bezgotówkowej w sposób bezpośredni lub pośredni (np. za pośrednictwem osoby trzeciej). Dłużnikiem jest agent rozliczeniowy zaangażowany w transakcję płatniczą realizowaną w oparciu o kartę. Odbiorcą opłaty jest wydawca karty. Interchange to składowa łącznej prowizji za transakcję (MSC), która nie podlega negocjacji zarówno przez merchanta, jak i agenta rozliczeniowego.

Wysokość opłaty interchange ustalana jest przez organizacje kartowe i zależy od rodzaju transakcji. Stawki interchange są określane oddzielnie dla kart konsumenckich oraz tzw. komercyjnych. Na ostateczną wysokość opłaty, poza typem karty płatniczej, wpływ mają także inne warunki, w szczególności transakcja z fizyczną obecnością karty lub transakcja zdalna, kod MCC, branża w której merchant prowadzi sprzedaż lub niekiedy skala działalności. Ponadto maksymalna wysokość opłaty może być także określona systemowo. Na przykład na gruncie prawa polskiego maksymalna wysokość opłaty interchange dla transakcji przeprowadzonych konsumencką kartą debetową, nie może przekroczyć 0,2% transakcji. Z kolei wysokość interchange od transakcji kartami konsumenckimi kredytowymi nie może być wyższa niż 0,3% transakcji.

Aktem prawnym określającym kwestię maksymalnych poziomów interchange jest Ustawa o usługach płatniczych. Interchange ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego działania systemu płatniczego, ponieważ stanowi jego źródło finansowania.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!