Bank (komercyjny)

Osoba prawna utworzona na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz działająca w oparciu o otrzymane zezwolenia uprawniające bank do wykonywania czynności bankowych. Podstawowymi czynnościami bankowymi, przypisanymi wyłącznie do zadań wykonywanych przez banki, są szczególności przyjmowanie depozytów od klientów oraz prowadzenie rachunków bankowych tych depozytów, udzielanie kredytów, wykonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe.

Poza czynnościami bankowymi, które mogą być wykonywane wyłącznie przez banki, ustawa wskazuje na katalog zadań realizowanych również przez podmioty niebędące bankami. W przypadku wykonywania tych zadań przez banki, są one klasyfikowane jako czynności bankowe. Do zadań tych zalicza się np. udzielanie pożyczek pieniężnych, świadczenie usług płatniczych, wydawanie pieniądza elektronicznego, a także terminowe operacje finansowe. Katalog tych zadań znajduje się w art. 5 pkt 2 ustawy Prawo bankowe.

Określeniem opisującym bank, który wykonuje czynności bankowe jest bank operacyjny. W zakresie banku operacyjnego można wyróżnić banki komercyjne, banki spółdzielcze oraz instytucje kredytowe, które razem stanowią trzon „wykonawczy” sektora bankowego. Organem nadrzędnym dla banków działających na rynku finansowym jest bank centralny (Narodowy Bank Polski), który zapewnia stabilność tego rynku. Natomiast funkcje kontrolne nad bankami stanowi Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto, zarówno banki jak i właściciele złożonych depozytów, chronieni się przez system zapewniający wypłacalność oraz płynność tych depozytów. Funkcję tę pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który przede wszystkim gwarantuje wypłacalność środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!