Rozporządzenie 2015/751 ws. opłat interchange

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ze zmianami. Akt prawnym który ma istotne znaczenie w kwestii regulacji maksymalnego poziomu opłat interchange na rynku europejskim, pobieranych przez organizacje kart płatniczych.

Jednym z głównych celów wprowadzenia rozporządzenia 751 było uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego, a w konsekwencji powstania zakłóceń konkurencji. Tłem wydarzeń przemawiającym za koniecznością uregulowania poziomu opłat interchange były liczne rozbieżności w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W myśl art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi o dążeniu do harmonizacji przepisów państw członkowskich poprzez stworzenie rynku wewnętrznego, podjęto decyzję o wprowadzeniu rozporządzenia 751. Do najważniejszych zapisów tego aktu prawa europejskiego, należy wskazanie najwyższych pułapów opłat interchange w przypadku transakcji konsumenckimi kartami debetowymi oraz kredytowymi. W przypadku kart debetowych, opłata interchange nie może przekroczyć 0,2% wartości transakcji. Z kolei dla kart kredytowych, opłata nie może przekroczyć 0,3% wartości transakcji.

Ponadto zgodnie z treścią rozporządzenia, każda karta płatnicza powinna posiadać nadrukowaną informację o typie rozliczenia środków zgromadzonych na karcie lub rachunku bankowym. Obowiązek umieszczenia takiej informacji nakłada art. 10 pkt 5 rozporządzenia. Typ wydanej karty płatniczej powinien być łatwy do zidentyfikowania poprzez umieszczenie czytelnej informacji na awersie lub rewersie karty. Rozporządzenie nie precyzuje wymogów technicznych związanych z identyfikacją typu karty. Wydawca karty określa te kwestię we własnym zakresie, tak aby bezproblemowo zidentyfikować kartę kredytową, debetową, przedpłaconą lub biznesową.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!