Europejski Bank Centralny

Główna instytucja unii gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny (EBC) w szczególności odpowiada za emisję euro, utrzymanie stabilności cen, a także nadzorowanie systemów bankowych krajów należących do strefy euro. EBC zrzesza wszystkie banki centralne z państw członkowskich UE, z którymi włącznie tworzy Europejski System Banków Centralnych. Z kolei wraz z bankami centralnymi ze strefy euro, EBC tworzy Eurosystem.

Europejski Bank Centralny funkcjonuje od 1 czerwca 1998 r. Zgodnie z art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), EBC utrzymuje stabilność cen, wspiera ogólne polityki gospodarcze w UE oraz działa w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją. W treści TFUE wymieniono podstawowe zadania EBC, do których należą definiowanie i urzeczywistnianie polityki pieniężnej UE, przeprowadzanie operacji walutowych, utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich UE, a także popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych.

EBC posiada wyłączne uprawnienie do emisji banknotów euro. Państwa członkowskie, po uzyskaniu zgody EBC, mogą emitować monety euro w określonej wielkości emisji. Ponadto EBC odpowiada za gromadzenie niezbędnych danych statystycznych obejmujących zakres swojej działalności, przyznaje oraz cofa zezwolenia dla instytucji kredytowych, a także pełni szereg funkcji nadzorczych oraz kontrolnych określonych szczegółowo w przepisach prawa europejskiego.

Realizacja zadań banku centralnego w Unii Europejskiej odbywa się przez władze banku, na które składają się 3 organy: Rada Prezesów, Zarząd oraz Rada Ogólna.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!