Użytkownik karty płatniczej

Osoba fizyczna, która posługuje się kartą płatniczą czyli przeprowadza operacje z użyciem karty określone w umowie pomiędzy wydawcą a posiadaczem. Użytkownik karty płatniczej jest jednocześnie posiadaczem karty lub posiada zgodę od posiadacza do posługiwania się kartą w jego imieniu i na jego rzecz.

Karty płatnicze wydane przez wydawców podlegających krajowym przepisom prawa zawierają określenie użytkownika wskazanego z imienia i nazwiska na awersie lub rewersie karty. Wydawca jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości użytkownika w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Użytkownikiem jest osoba fizyczna wskazana przez posiadacza karty mająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. młodociany).

Użytkownikiem karty płatniczej może być jednocześnie jej posiadacz, jeżeli stroną umowy o kartę płatniczą jest osoba fizyczna, a także jeżeli ta sama osoba przeprowadza operacje z użyciem wydanej karty. Posiadacz karty będący osobą fizyczną może upoważnić inna osobę fizyczną do posługiwania się kartą płatniczą. W takiej sytuacji użytkownik dokonuje transakcji kartą w imieniu i na rzecz jej posiadacza.

W przypadku kart komercyjnych posiadacz karty nie jest tożsamy z jej użytkownikiem. Posiadaczem karty komercyjnej może być osoba prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot niebędący osobą fizyczną. Użytkownikiem takiej karty jest zawsze osoba fizyczna upoważniona przez posiadacza do posługiwania się kartą komercyjną. Dla przykładu takim użytkownikiem może być pracownik, który otrzymał kartę służbową oraz zgodę na posługiwanie się kartą od swojego pracodawcy. Wszystkie transakcje wykonane z użyciem służbowej karty płatniczej przez pracownika są transakcjami w imieniu i na rzecz pracodawcy.

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!