Euro Elixir

System międzybankowych rozliczeń detalicznych w euro. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A (KIR). Euro Elixir podlega nadzorowi systemowemu Prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP). Działa od 2005 r. i obecnie umożliwia rozliczanie zleceń płatniczych pomiędzy jego uczestnikami krajowymi, ale także w skali ponadkrajowej, jako część struktury jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Oznacza to, że Euro Elixir może obsługiwać zlecenia w euro pomiędzy bankami w Polsce, ale także dzięki połączeniu z innymi europejskimi systemami płatniczymi, umożliwia transfer środków do banku w jednym z krajów SEPA lub odwrotnie. Narodowy Bank Polski klasyfikuje Euro Elixir jako istotny system płatności detalicznych.

Zlecenia płatnicze, które można realizować za pośrednictwem Euro Elixir to polecenia przelewu, polecenia zapłaty lub wpłaty gotówkowe w euro.

Rozliczaniem zleceń płatniczych złożonych przez uczestników Euro Elixir, zajmuje się KIR. Z kolei rozrachunek inicjuje KIR przekazując komunikaty o odebranych zleceniach płatniczych do NBP. Rozrachunek odbywa się za pomocą obsługiwanego przez ten bank centralny systemu płatniczego TARGET2-NBP (jako część składowa paneuropejskiego systemu TARGET2). Jednym z warunków przystąpienia nowego uczestnika do systemu płatności Euro Elixir jest obowiązek posiadania otwartego subkonta w systemie TARGET2 w celu umożliwienia rozrachunku. Szczegółowe wytyczne dla przystępujących uczestników zawiera Regulamin Euro Elixir dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

Jak wspomniano na wstępie, w ramach Euro Elixir można realizować dwa rodzaje zleceń płatniczych, tj. wewnątrzsystemowe (między uczestnikami krajowymi) oraz międzysystemowe (między uczestnikiem Euro Elixir a uczestnikiem innego, pozakrajowego systemu płatniczego na obszarze SEPA). W przypadku zlecenia międzysystemowego, Euro Elixir komunikuje się ze swoim odpowiednikiem w skali paneuropejskiej. Takim odpowiednikiem jest STEP2, tj. system płatności detalicznych w euro. Rolę pośrednika między Euro Elixir a STEP2 pełni NBP (jako uczestnik bezpośredni STEP2). W dalszej kolejności następuje wymiana komunikatów (rozliczenie) między NBP a innym uczestnikiem STEP2, który z kolei umożliwia odbiór zlecenia płatniczego przez bank beneficjenta w kraju docelowym strefy SEPA. W celu realizacji rozrachunku (transferu środków) dla zlecenia płatniczego międzysystemowego, niezbędny jest udział Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jako operatora TARGET2. NBP kieruje środki (lub otrzymuje) w ramach krajowego komponentu systemu płatności TARGET2-NBP do jego centralnego odpowiednika – TARGET2, dla którego operatorem jest EBC. Następnie TARGET2 komunikuje się z komponentem systemu należącym do banku centralnego innego kraju z obszaru SEPA (kraju uczestnika systemu STEP2).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!