TARGET2-NBP

Komponent polskiego systemu płatności do rozliczania i rozrachunku zleceń płatniczych w euro. Jest to część krajowa systemu europejskiego – TARGET2. Operatorem komponentu krajowego jest Narodowy Bank Polski, będący jednocześnie uczestnikiem bezpośrednim systemu. Banki centralne państw, w których euro jest przyjętą walutą są zobowiązane do uczestnictwa w systemie. Z kolei pozostałe państwa w Unii Europejskiej nienależące do strefy euro, mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie. Każdy bank centralny państwa uczestniczącego jest operatorem własnego komponentu krajowego. TARGET2-NBP jest klasyfikowany jako systemowo ważny system płatności wysokokwotowych, którego zakłócone działanie mogłoby istotnie zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie gospodarki Polski.

NBP stał się uczestnikiem bezpośrednim systemu TARGET2 w dniu 19 maja 2008 r. uruchamiając własny komponent. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu TARGET2 dla jego komponentu krajowego, zawiera Zarządzenie nr 30/2017 r. Prezesa NBP z dnia 26 października 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych. Zgodnie z zarządzeniem, uczestnikami bezpośrednimi TARGET2-NBP mogą być NBP, banki komercyjne, podmioty prowadzące zewnętrzny system płatności (np. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.) oraz Kasa Krajowa. Każdy z uczestników powinien posiadać rachunek bieżący prowadzony w systemie płatniczym dla celów rozrachunkowych. Rozrachunek jest możliwy wyłączne w walucie euro wśród jego uczestników w krajach uczestniczących. Podmioty uczestniczące mogą dołączyć do systemu w sposób bezpośredni lub pośredni (za pośrednictwem uczestników bezpośrednich).

TARGET2-NBP jest systemem umożliwiającym transfer zleceń płatniczych z czasie rzeczywistym z rozrachunkiem brutto (RTGS). Oznacza to, że złożone zlecenia płatnicze są realizowane w trybie natychmiastowym w sposób pojedynczy, tj. bez kompensowania poszczególnych rachunków uczestników systemu, a także bez stosowania rozrachunku w trybie sesyjnym – transfer środków odbywa się z chwilą prawidłowego złożenia zlecenia płatniczego.

Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania system TARGET2 (w tym jego komponentów banków centralnych), zawierają Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) z późniejszymi zmianami. Zgodnie z dokumentem, system ten ma istotne znaczenie dla urzeczywistniania polityki pieniężnej Unii, a także wspierania sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych. TARGET2 posiada zdecentralizowaną strukturę, na którą składają się komponenty krajowe poszczególnych banków centralnych (w tym część NBP). W prawnego punktu, komponenty krajowe są zbiorami systemów płatniczych, które razem tworzą strukturę transeuropejskiego systemu płatności.

System TARGET2-NBP umożliwia rozliczanie i rozrachunek we wszystkie dni robocze z wyłączeniem wybranych dni świątecznych (dzień Nowego Roku, Wielkiego Piątku, Poniedziałku Wielkanocnego, 1 maja, pierwszy dzień Bożego Narodzenia, a także 26 grudnia). W dni funkcjonowania systemu, realizacja zleceń płatniczych jest możliwa od godziny 7:00 do 18:00 (tzw. przetwarzanie dzienne).

To zagadnienie wymaga aktualizacji?

Podane informacje stanowią formę wprowadzenia do prezentowanego tematu i nie mają charakteru wyczerpującego. Pracuję nad rozbudową tego miejsca. Dodaję nowe hasła, aktualizuję już istniejące, a także koryguję napotkane błędy. Wszystko po to, aby zebrać w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące płatności bezgotówkowych. Dokładam starań, aby treść powyższego hasła była aktualna. Jeżeli uważasz, że mogłem zrobić coś lepiej lub powinienem dodać brakujące treści, koniecznie odezwij się do mnie: Kontakt. W ten sposób pomagasz w rozbudowaniu bazy informacji, z której mogą korzystać wszyscy zainteresowani bez ograniczeń!